Podpoř projekt Partag a staň se naším partneremPodpořit →

LICENČNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení:

a. Tyto licenční podmínky (dále jen "Podmínky") tvoří právní závazek mezi uživatelem aplikace (dále jen "Uživatel") a poskytovatelem aplikace (dále jen "Poskytovatel").

b. Používáním aplikace uživatel souhlasí s těmito Podmínkami.

2. Licence:

a. Poskytovatel uděluje uživateli omezenou, neexkluzivní licenci k používání aplikace v souladu s těmito Podmínkami.

b. Uživatel nesmí kopírovat, upravovat, distribuovat nebo dekompilovat aplikaci bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

3. Zodpovědnost:

a. Uživatel nese plnou zodpovědnost za své akce a používání aplikace.

b. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli škody, ztráty nebo problémy vyplývající z používání aplikace.

4. Ochrana osobních údajů:

a. Uživatel souhlasí s tím, že poskytovatel může shromažďovat, uchovávat a zpracovávat jeho osobní údaje v souladu s platnými zákonními předpisy a zásadami ochrany osobních údajů.

b. Poskytovatel zajišťuje odpovídající opatření k ochraně osobních údajů uživatele.

5. Zrušení a ukončení:

a. Uživatel může kdykoli ukončit své používání aplikace.

b. Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit poskytování aplikace uživateli, pokud poruší tyto Podmínky.

6. Závěrečná ustanovení:

a. Tyto Podmínky představují kompletní dohodu mezi uživatelem a poskytovatelem týkající se používání aplikace a nahrazují všechny předchozí ústní nebo písemné dohody.

b. Jakékoli změny nebo dodatky těchto Podmínek musí být vyjádřeny písemně a podepsány zástupci obou stran.

c. Pokud se jakákoliv část těchto Podmínek stane neplatnou nebo nevymahatelnou, zbývající části zůstávají v plném rozsahu platné a vymahatelné.

d. Vznikne-li jakýkoli spor mezi uživatelem a poskytovatelem týkající se těchto Podmínek, strany budou usilovat o jeho vyřešení prostřednictvím mimosoudního smírčího řízení. Pokud spor nelze vyřešit, bude se řešit před příslušným soudem v jurisdikci, kde sídlí poskytovatel.