Podpor projekt Partag a staň sa naším partneromPodporiť →

ZMLUVNÉ PODMIENKY

1. Úvodné ustanovenia:

a. Tieto zmluvné podmienky (ďalej len "Podmienky") sú právnym záväzkom medzi používateľom aplikácie (ďalej len "Používateľ") a poskytovateľom aplikácie (ďalej len "Poskytovateľ").

b. Používaním aplikácie súhlasí Používateľ s týmito Podmienkami.

2. Licencia:

a. Poskytovateľ udeľuje Používateľovi obmedzenú, neexkluzívnu licenciu na používanie aplikácie v súlade s týmito Podmienkami.

b. Používateľ nesmie kopírovať, upravovať, distribuovať alebo dekompilovať aplikáciu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

3. Zodpovednosť:

a. Používateľ nesie plnú zodpovednosť za svoje akcie a používanie aplikácie.

b. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, straty alebo problémy vyplývajúce z používania aplikácie.

4. Ochrana osobných údajov:

a. Používateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ môže zhromažďovať, uchovávať a spracovávať jeho osobné údaje v súlade s platnými zákonnými predpismi a zásadami ochrany osobných údajov.

b. Poskytovateľ zabezpečuje primerané opatrenia na ochranu osobných údajov Používateľa.

5. Zrušenie a ukončenie:

a. Používateľ môže kedykoľvek ukončiť svoje používanie aplikácie.

b. Poskytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť poskytovanie aplikácie Používateľovi, ak poruší tieto Podmienky.

6. Záverečné ustanovenia:

a. Tieto Podmienky predstavujú kompletnú dohodu medzi Používateľom a Poskytovateľom týkajúcu sa používania aplikácie a nahrádzajú všetky predchádzajúce ústne alebo písomné dohody.

b. Akékoľvek zmeny alebo doplnky týchto Podmienok musia byť vyjadrené písomne a podpísané zástupcami oboch strán.

c. Ak sa akákoľvek časť týchto Podmienok stane neplatnou alebo nevymáhateľnou, ostatné časti zostávajú v plnom rozsahu platné a vymáhateľné.

d. Ak vznikne akýkoľvek spor medzi Používateľom a Poskytovateľom týkajúci sa týchto Podmienok, strany sa budú snažiť vyriešiť ho prostredníctvom mimosúdneho zmierovacieho postupu. Ak sa spor nedá vyriešiť, bude sa riešiť pred príslušným súdom v jurisdikcii, kde sídli Poskytovateľ.